Loading...

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE CU CARACTER GENERAL

CINE SUNTEM

Societatea INTERMED CONCEPT LINE, cu sediul central în strada Ion Agârbiceanu, nr. 3-11, Telefon: 0758.730.044 , http://www.romania-fulfillment.ro; e-mail: office@romania-fulfillment.ro; Reg. Com: J40/11635/2013; C.U.I.: RO32364566 , adresa de e-mail a Responsabilului pentru Protecția Datelor: dpo@romania-fulfillment.ro, este operator de date cu caracter personal colectate în cursul activității sale legitime de afaceri – curierat.

INTERMED CONCEPT LINE colectează date în multe modalităţi și pe mai multe căi: atunci când ne contactaţi telefonic sau pe email, atunci când ne vizitaţi website-ul, atunci când ne solicitaţi o ofertă, atunci când încheiaţi cu noi contracte de asigurare sau atunci când formulaţi o cerere de despăgubire ce ne este adresată. Colectăm date și atunci când ne vizitaţi la unul din sediile noastre sau punctele de lucru, precum și atunci când ne transmiteţi CV-uri sau cereri de angajare.

DEFINIȚII

Datele cu caracter personal (Date) – orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţiile sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Categorii speciale de date cu caracter personal – orice informaţie care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenenţa la sindicate, date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

Prelucrarea datelor cu caracter personal (Prelucrare) – orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ștergerea sau distrugerea.

Persoana vizată – o persoană fizică care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţiile sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Operator – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

Persoana împuternicită de către Operator (Împuternicit/Procesator) – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

Parte Terţă – o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

Consimţământ – orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Pseudonimizare – înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informaţii suplimentare, cu condiţia ca aceste informaţii suplimentare să fie stocate separat şi să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică şi organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile. Principiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal se aplica datelor pseudonimizate, întrucât acestea reprezintă date cu caracter personal.

Anonimizare – înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod care să fie ireversibil și care sa transforme datele astfel încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate. Principiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal nu se aplica datelor anonimizate, întrucât acestea nu mai reprezintă date cu caracter personal.

ANSPDCP – înseamnă autoritatea publică independentă de supraveghere din Romania, respectiv Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

GDPR – Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

PRINCIPIILE PRELUCRĂRII

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către INTERMED CONCEPT LINE se supune întotdeauna următoarelor principii:

INTERMED CONCEPT LINE se va asigura că respectă aceste principii atât în ceea ce privește activităţile sale curente, precum și în cazul în care în viitor va introduce noi tehnologii de prelucrarea a datelor, cum ar fi, fără a se limita la, noi sisteme IT.

CE DATE PERSONALE PRELUCRĂM

INTERMED CONCEPT LINE informează în mod specific persoanele vizate cu privire la datele personale colectate și prelucrate în fiecare caz în care se întâmplă acest lucru (de exemplu, la transmiterea unei oferte de servicii, la semnarea unui contract, la recepţionarea unui CV etc.).

Dacă sunteţi client.

Pentru executarea serviciilor contractate cu INTERMED CONCEPT LINE prelucrăm urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa (domiciliu/resedinta), codul numeric personal, seria, numărul, data, și emitentul actului de identiate, adresa de e-mail, telefon, fax, bancă, cont bancar. Totodata prelucrăm datele cu caracter personal ale destinatarilor trimiterilor dvs. nume, prenume, adresa de livrare, telefon.

Pentru desfasurarea activitatii de vanzari de servicii de curierat și servicii conexe, pentru administrarea conturilor clientilor INTERMED CONCEPT LINE, pentru transmiterea de informatii și de solutionare de plângeri și reclamaţii formulate de client, prelucrăm urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa (domiciliu/resedinta), e-mail, telefon, fax, adrese de livrare la destinatie a expedierilor clientilor.

Dacă sunteţi destinatarul trimiterilor.

Pentru realizarea obiectului său de activitate societatea INTERMED CONCEPT LINE prelucrează date cu caracter personal care sunt necesare pentru livrarea trimiterilor (curierat) precum nume, prenume, adresa (domiciliu/resedinta), telefon, serie și număr act de identitate și semnătura. Furnizarea acestora informaţii de către client este obligatorie pentru intocmirea documentelor de transport aferente serviciilor comandate societatii INTERMED CONCEPT LINE și pentru avizarea destinatarului în legătură cu livrarea. Totodată prelucararea seriei și numărului actului de identitate este necesară pentru executarea în condiţii de siguranţă a contractului de servicii, pentru siguranţa livrării trimiterilor.

Alte tipuri de prelucrare.

Pentru desfasurarea activitatii de promovare si publicitate, a activitati de marketing, pentru desfășurarea campaniilor promotionale, pentru transmiterea de buletine informative periodice, pentru activităţile de urmarire și monitorizare a livrării trimiterilor, pot fi prelucrate urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/resedinta), gradul de satifacţie a clientului și destinatarului în legătură cu serviciile oferite de INTERMED CONCEPT LINE,

În cazul în care ne contactaţi telefonic, colectăm următoarele date cu caracter personal: nume si prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/resedinta), voce. Colectăm aceste date

imbunatatirii calitatii serviciilor oferite si furnizate, activitate desfasurata prin intermediul Departamentului de Relatii cu Clientii si/sau a Departamentului de Vânzări.

INTERMED CONCEPT LINE prelucrează informaţiile enumerate mai sus pentru întocmirea situaţiilor și raportăriilor prevăzute de lege, pentru protejarea drepturilor sale în raporturile cu autorităţile de control competente.

INTERMED CONCEPT LINE prelucrează datele transmise de către cei care doresc să se alăture echipei INTERMED CONCEPT LINE. Informaţiile transmise societăţi noastre în legătură cu angajarea sau colaborarea sunt utilizate exclusiv în legătură cu acest scop. INTERMED CONCEPT LINE nu răspunde pentru corectitudinea datelor transmise în acest scop.

DE CE ȘI CUM FOLOSIM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs. cu caracter personal sunt folosite pentru a ne derula activitatea de livrare a trimiterilor (curierat), inclusiv pentru a formula oferte, pentru a încheia contracte, pentru a da curs cererilor plângerilor (caz în care trebuie să clarificăm situaţia de fapt și să efectuăm verificări suplimentare în cadru strict legal), pentru a da curs cererilor formulate de autorităţile competente care ne supraveghează și reglementează activitatea.

Prelucrăm date pentru a vă oferi dvs. serviciile de curierat și informaţiile pe care le solicitaţi.

Prelucrăm de asemenea date cu caracter personal și pentru a asigura securitatea spaţiilor în care ne derulăm activitatea, a bunurilor pe care le folosim în acest scop, siguranţa angajaţilor noștri și a datelor și informaţiilor pe care le gestionăm.

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate prin colectare, înregistrare, organizare, stocarea, modificare, consultarea, utilizare, divulgare prin transmitere, punere la dispoziţie, combinare, restricţionare, ștergere, distrugere ș.a.m.d. Datele dvs. cu caracter personal nu fac obiectul unui proces decizional automatizat (inclusiv profilare) decât în situaţii excepţionale, caz în care persoana vizată este informată cu privire la existenţa acestuia, precum și a detaliilor cu privire la acest mod special de prelucrare.

INTERMED CONCEPT LINE informează în mod specific persoanele vizate cu privire la scopurile și modalităţile de prelucrare în fiecare caz în care se întâmplă acest lucru (de exemplu, la transmiterea unei oferte de servicii, la semnarea unui contract, la recepţionarea unui CV etc.).

ÎN CE TEMEI FOLOSIM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

INTERMED CONCEPT LINE urmărește efectuarea prelucrărilor de date în considerarea cel puţin unuia din temeiurile legale enumerate mai jos:

a) Consimţământul – În cazul în care nu se aplică vreun alt temei de legalitate al prelucrării prevăzut mai jos, INTERMED CONCEPT LINE obţine întotdeauna consimţământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

b) Executarea/Încheierea unui contract – Prelucrarea este necesară pentru executarea de către INTERMED CONCEPT LINE a unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.

c) Obligaţie legala – Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine INTERMED CONCEPT LINE.

d) Interes legitim – Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de INTERMED CONCEPT LINE sau de o parte terţă, în condiţiile legii. De pildă, în cazul înregistrării apelurilor telefonice, INTERMED CONCEPT LINE are un interes legitim probator sau de îmbunătăţire a serviciilor oferite.

e) Interes vital – Prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice.

f) Interes public – Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul.

În cazul categoriilor speciale de date cu caracter personal, INTERMED CONCEPT LINE se raportează la prevederile legale aplicabile pentru a asigura întotdeauna un temei legal valabil pentru prelucrare.

CUI TRANSMITEM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Este posibil ca datele dvs. cu caracter personal să fie transmise unor terţi subcontractanţi, sau autorităţi competente etc. Ori de câte ori facem acest lucru, ne asigurăm că există o justificare temeinică, că vom transmite doar datele strict necesare pentru realizarea scopului transmiterii și vom încerca să ne asigurăm că destinatarul asigură un standard înalt de protecţie a datelor cu caracter personal.

În cazul activităţilor de prelucrare a datelor făcute de un terţ prestator/furnizor/partener/intermediar pentru operatorul INTERMED CONCEPT LINE, în baza unui contract de prestări servicii de orice tip încheiat între INTERMED CONCEPT LINE și terţul respectiv (care are calitatea de procesator al datelor cu caracter personal din punct de vedere al GDPR), aceste contracte se încheie în scris și includ o serie de clauze specifice, prin care terţii respectivi să furnizeze INTERMED CONCEPT LINE garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în GDPR și să asigure protecţia drepturilor persoanei vizate.

Transferul de date cu caracter personal către o organizaţie internaţională sau către un stat terţ faţă de UE și SEE (SEE include atât UE, cât și Islanda, Liechestenstein și Norvegia) poate avea loc numai dacă organizaţia sau statul respectiv, către care se intenţionează a se efectua transferul, pot să asigure un nivel de protecţie adecvat confrom cerinţelor din GDPR.

Transferul de date către o organizaţie internaţională sau către un stat a cărui legislaţie nu prevede un nivel de protecţie adecvat, recunoscut printr-o decizie de adecvare emisă de Comisia Europeană, este posibil numai dacă există garanţii suficiente cu privire la protecţia drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate și cu condiţia să existe drepturi opozabile și căi de atac efective la dispoziţia persoanelor vizate. Aceste garanţii se stabilesc de INTERMED CONCEPT LINE, cu respectarea GDPR, în contracte/acorduri încheiate cu furnizorii/prestatori de servicii către care se realizează transferul datelor sau în alte modalităţi legale, de la caz la caz.

CÂT TIMP ȘI CUM PĂSTRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Păstrăm datele dvs. cu caracter personal doar atât timp cât ne sunt necesare sau cât prevede legislaţia în vigoare.

În tot acest timp, ne asigurăm că datele sunt păstrate în siguranţă, iar, în cazul unor breșe de securitate, suntem pregătiţi să aplicăm toate măsurile tehnice, organizatorice și legale pentru a limita consecinţele posibile și a informa ANSPDCP, precum și persoanele vizate, dacă există riscuri pentru acestea.

În măsura în care va fi posibil, vom anonimiza datele care nu ne mai sunt necesare într-o manieră care să permită identificarea persoanelor vizate sau aplicăm psedonimizarea pentru a limita riscurile cu privire la datele personale prelucrate.

CE DREPTURI AVEȚI CU PRIVIRE LA DATELE DVS. PE CARE LE PRELUCRĂM

Dreptul de acces la Date

Orice Persoana vizata are dreptul de a obţine de la INTERMED CONCEPT LINE, atunci când aceasta acţionează în calitatea sa de operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de aceasta, iar în caz afirmativ, se vor furniza informaţiile referitoare la: scopurile prelucrării; categoriile de date vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari ale datelor, în special destinatari din ţări terţe sau organizaţii internaţionale, precum și a garanţiilor adecvate oferite în cazul unui astfel de transfer de date; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existenţa dreptului de a solicita INTERMED CONCEPT LINE rectificarea sau ștergerea datelor ori restricţionarea prelucrării lor sau a dreptului de a se opune prelucrării; dreptul de a depune o plângere în faţa ANSPDCP; dacă datele nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informaţii disponibile privind sursa acestora; existenţa unui proces decizional automatizat, inclusiv profilingul, precum și informaţii pertinente privind logica utilizată, semnificaţia și consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Dreptul la rectificare

Persoana vizată are dreptul de a obţine de la INTERMED CONCEPT LINE, în calitate de operator de date, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.

Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Persoana vizată are dreptul de a obţine ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar INTERMED CONCEPT LINE va avea obligaţia de a șterge datele fără întârzieri nejustificate în cazul în care:

a) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

b) persoana vizată își retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu mai există nici un alt temei legal pentru prelucrare;

c) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal

d) persoana vizata își exercita dreptul la opoziţie in condiţiile GDPR;

e) datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligaţii legale a operatorului;

f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale minorilor in condiţiile GDPR;

g) datele cu caractre personal au fost colectate în legăură cu oferirea de informaţii ale societăţii informaţionale către copii în condiţiile GDPR.

INTERMED CONCEPT LINE, în calitate de operator de date, poate refuza cererea de ștergere a datelor in următoarele condiţii:

a) prelucrarea este necesara pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;

b) prelucrarea este necesara pentru respectarea unei obligaţii legale aplicabile operatorului;

c) prelucrarea este necesară pentru raţiuni tinând de interesul public în domeniul sănătăţii publice, în condiţiile resptrictive impuse de GDPR;

d) prelucrarea este necesara în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare știinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, în condiţiile GDPR, în măsura în care exercitarea dreptului poate face imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective;

e) prelucrarea este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

Dreptul la restricţionarea prelucrării

Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea INTERMED CONCEPT LINE, în calitate de operator de date, restricţionarea prelucrării în următoarele cazuri:

a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;

c) INTERMED CONCEPT LINE nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar ele sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;

d) persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

e) persoană vizată care a obţinut restricţionarea prelucrării este informată de către INTERMED CONCEPT LINE înainte de ridicarea restricţiei de prelucrare.

Dreptul de opoziţie

Persoana vizata are dreptul faţă de INTERMED CONCEPT LINE:

a) de a se opune in orice moment, din motive legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează sa facă obiectul unei prelucrări întemeiate pe interesul public sau pe interesul legitim. În caz de opoziţie, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza decât daca exista motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra drepturilor persoanei vizate sau dacă scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

b) de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie Prelucrate în scop de marketing direct, inclusiv in ceea ce privește crearea de profiluri in acest scop.

Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizată are faţă de INTERMED CONCEPT LINE dreptul de a primi – într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat – datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat către Societate și de a le transmite către un alt operator în cazul în care:

a) prelucrarea se bazează pe consimţământ sau pe un contract; și

b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, persoana vizată are dreptul ca datele sale să fie transmise direct de la INTERMED CONCEPT LINE la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate (inclusiv profiling)

În acest sens, persoana vizată are faţă de INTERMED CONCEPT LINE dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate numai pe procesare automată (incluzand profiling-ul) și care să producă efecte legale faţă de persoana vizată sau care să o afecteze în mod semnificativ.

Acest drept nu se va aplica în următoarele situaţii de excepţie, în care decizia automată:

a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată şi INTERMED CONCEPT LINE;

b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică INTERMED CONCEPT LINE şi care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

c) are la bază consimţământul explicit al persoanei vizate.

În situaţiile de la literele a) și c) din prezentul paragraf, INTERMED CONCEPT LINE are obligaţia de a implementa măsurile corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate, cel puţin dreptul acesteia de a obţine intervenţie umană din partea operatorului, de a-şi exprima punctul de vedere şi de a contesta decizia.

Dreptul de a-și retrage consimţământul

În cazul în care prelucrarea datelor se bazează de consimţământul dvs., aveţi posibilitatea de vă retrage consimţământul, caz în care vom înceta de îndată prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Retragerea consimţământului nu va avea efecte asupra prelucrărilor de până în acel moment.

Pentru exercitarea oricăruia dintre aceste drepturi, vă rugăm să contactaţi Responsabilul pentru Protecţia Datelor la adresa de email dpo@romania-fulfillment.ro sau prin transmiterea unei solicitări la Societatea INTERMED CONCEPT LINE, la sediul său din București.

Dreptul de a se adresa justiţiei și/sau ANSPDCP

Persoana vizată ale cărei date personale sunt procesate de INTERMED CONCEPT LINE are:

a) dreptul de a depune plângere la ANSPDCP (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sediu: București, Bdul Gen. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, CP 010336; Telefon: +40.318.05.92.11, Fax: +40.318.05.96.02 email: anspdcp@dataprotection.ro, website: www.dataprotection.ro) în cazul în care persoana vizata consideră că prelucrarea datelor sale este făcută cu încălcarea GDPR;

b) dreptul de a formula acţiune în justiţie în cazul în care persoana vizata consideră că prelucrarea datelor sale este făcută cu încălcarea GDPR.